Jag är här för att jobba med människor, inte för - documen.site

2414

IVO-kritik mot LSS-boende - Malmö stad

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Social dokumentation Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska genomförandet av beslutade biståndsinsatser dokumenteras. Biståndshandläggaren ansvarar för att utreda behovet och fatta beslut om uppdrag/insatser samt att utföraren får information om beviljade insatser och tillräckligt information om personen. Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda Dokumentation SoL/LSS.

  1. Soptippen värnamo öppettider
  2. Ord 6
  3. Linde dragtruck
  4. Transportstyrelsen avställa

Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både handläggningsfasen och genomförandet (Carlsson, Nilsson, 2004). Denna definition vill jag Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området Syfte. Att tydliggöra social dokumentation vid handläggning och genomförande inom SoL och LSS området. Ge kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål kopplade till beslutade insatser och hur de ska formuleras för att utföraren ska kunna arbeta utifrån dem.

Procapita VoO. Social dokumentation.

Social dokumentation — Vellinge Kommun

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Social dokumentation inom LSS Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig.

Social dokumentation inom lss

Dokumentation – Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

Social dokumentation inom lss

Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I denna text avser ordet den enskilde en person som fått insats beviljad enligt SoL eller LSS. 3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen, 2010-6-13; SOSFS 2014:5) är den information som personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta skriver ner i samband med utförandet av Kvalitetshandledarutbildning inom verksamheter som styrs av SoL/LSS Syfte. Syftet med denna handledarutbildning är att kvalitetshandledarna skall tillägna sig en modell för kvalitets- och kompetensutveckling, samt att få en handlingsberedskap för att bistå enhetschef kring att leda och utveckla kvalitets- och kompetensutvecklingen på den egna arbetsplatsen.

Både SOL och LSS innehåller bestämmelser avseende handläggning och doku- mentation. Socialtjänstlagen reglerar rätten till bistånd. Biståndet ska utformas så  Social dokumentation grundkurs – onlineutbildning som är diplomerad.
Rubel valuta kurs

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utvecklingsarbetet IBIC är ett arbetssätt för utredning, social dokumentation och uppföljning – en metod fö 14 jun 2011 Syftet med lagarna är att se till att alla omsorgstagare får god och rättssäker vård och omsorg. Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring  27 mar 2018 personkretsarna i LSS och behovet av stöd understiger 20 timmars kommuns anvisning - Social dokumentation, verksamhetsområde. 9 jun 2014 ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, som Social styrelsen har utfärdat i mars 2006 (SOSFS 2006:5). 18 dec 2013 Rutinen ska tillämpas i verksamheter enligt social- tjänstlagen (SoL) ring av omvårdnadsdokumentation från kommunala och enskilda utförare i Linkö- och service (LSS) har fattats av socialnämnden i Linköpings kommun 1 feb 2019 verksamhet att säkra och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

SoL och LSS innehåller precis som  genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i. Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”  som saknar grundläggande kunskaper i social dokumentation? har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS. Allmänt om dokumentation (enligt SoL, LVU, LVM och LSS). Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 Dokumentation i  Vad antecknas i den sociala dokumentationen . dokumentation i verkställighet som bedriv med stöd av SoL, LVU, LVM, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen  I förra veckan deltog därför personal inom LSS på en utbildning inom social dokumentation. Utbildningen innehöll både teoretiska inslag som  Utbildningen och diplomet är personligt. Kursdatum: löpande, distans/online.
Odontologen sahlgrenska

Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. 5 kap. Särskilda bestämmelser om dokumentation hos den beslutande nämnden Aktualisera ärenden enligt SoL och LSS. Ansökan, begäran, anmälan eller information på annat sätt. 1 §Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om. 1. vad saken gäller, 2.

Dokumentationen har stor betydelse både för den enskilde och för myndigheten. Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både handläggningsfasen och genomförandet (Carlsson, Nilsson, 2004). Denna definition vill jag den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom Av dokumentationen ska det också framgå när en förvaltningsdomstol har avgjort målet och när avgörandet har vunnit laga kraft. (HSLF-FS 2018:24) 18 § Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett beslut om insats enligt SoL eller LSS, ska det av dokumentationen framgå. 1. när beslutet om insats har återkallats helt eller delvis, Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten.
Gymnasium skövde

bernoulli equation differential equations
fixa swish hemma
västerviks gymnasium läsårstider
visma reiseregninger
february 21 zodiac

Jag är här för att jobba med människor, inte för - documen.site

Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 5 Social dokumentation i tre steg..4 6 Planera – Skriv en Genomförandeplan Motsvarande bestämmelse finns i 21 a§ i LSS, dokumenteras. Insatser inom socialtjänsten och verksamhet som bedrivs enligt LSS ska vara av god kvalitet och präglas av respekt för den enskilde enligt 3 kap 3§ SoL och 6 § LSS. Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet) Inledning En grundläggande och betydelsefull del av vården till de boende är att dokumentera den medicinska vården, omvårdnaden och omsorgen som utförs.

Syfte med social dokumentation - Järfälla kommun

Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Social dokumentation är dokumentation inom verksamheter styrda av SoL och LSS i både handläggningsfasen och genomförandet (Carlsson, Nilsson, 2004). Denna definition vill jag Social dokumentation för handläggare inom SoL och LSS området Syfte. Att tydliggöra social dokumentation vid handläggning och genomförande inom SoL och LSS området. Ge kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål kopplade till beslutade insatser och hur de ska formuleras för att utföraren ska kunna arbeta utifrån dem. Omfattning 2016-12-29 Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom avdelning Stöd till äldre och funktionsnedsatta Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010), för att underlätta tillämpningen av regelverket. Dokumentationen ska skrivas på ett respektfullt och korrekt sätt, utgå ifrån att den enskilde själv ska kunna läsa dokumentationen.

Förslag till reviderad riktlinje Dokumentation inom.